ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREV ve YETKİLERİ
 
-Orman Kanununun 16. maddesine göre, maden sahaları ile ilgili verilecek muvafakat ve izinlere ait iş ve işlemler,
-Orman Kanununun 115. maddesi gereğince; Devlet ormanları üzerinde kamu yararına yapılacak her türlü yapı ve tesisler için irtifak hakkına konu izinlere ait iş ve işlemler,
-Orman Kanununun 17/3 maddesi gereğince; savunma, ulaşım, haberleşme, enerji, gölet, baraj, petrol, doğalgaz, hidroelektrik santrali, rüzgar enerjisi santrali, termik santraller, nükleer güç santralleri, su, atık su, altyapı, katı atık bertaraf ve düzenli depolama tesisleri, sokak hayvanları bakımevi ve mezarlıklar ile Devlete ait sağlık, Eğitim ve Spor tesislerine izin verilmesiyle ilgili iş ve işlemler,
-Orman Kanununun 18. maddesi gereğince; ocak, fabrika, hızar ve şerit kurma, define arama, arkeolojik kazı, restorasyon,  balık üretmek üzere tesis kurma izinleri ile ilgili iş ve işlemler,
-Orman Kanununun 16.maddesine göre verilen izin sahalarının rehabilitesine ait iş ve işlemler,
-ÇED kapsamındaki iş ve işlemler,
- Sit Kararları ile ilgili iş ve işlemler,
-Turizmi teşvik kanununun 8.maddesi gereğince Kültür ve Turizm Bakanlığının tahsis taleplerini değerlendirmek ve daha önceden izne konu edilen turistik tesis izinleri ile ilgili iş ve işlemler,
-Görev alanı ile ilgili hizmet içi programları hazırlamak, uygulanmasını sağlamak.
-Şube Müdürlüğü görev alanına giren konularda izleme, denetleme, değerlendirme ve istatistiki bilgileri üretmek.