ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN TANITIMI , GÖREV ve YETKİLERİ :
 
Bölge Müdürlüğümüzün ormancılık hizmetlerinin yürütülmesinde lüzumlu tüm bina ve orman yolları etüt-proje, onarım ve yapım işleri ile iş makinaları ve hizmet vasıtalarının tevzii ve kullanımı , koordinasyonu konuları bu Şube Müdürlüğü’nün faaliyetlerini teşkil eder.
 
GÖREVLERİ :
 
28.03.1986 gün ve 19061 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI GÖREVLERİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDAKİ YÖNETMELİK” gereği;
 
a- İş-Üretim ve koruma makinaları ile hizmet vasıtalarının rasyonel bir şekilde çalışmalarını sağlamak, bakım ve terkin işlemlerini yapmak veya yaptırmak.
b-Üretim ve diğer ormancılık faaliyetlerini dikkate alarak orman yolları ve yangın emniyet yolları ağını planlamak ve bu yolların etüt projesini yapmak , yapım, bakım ve onarım ile ilgili programı hazırlamak ve gerçekleştirilmesini sağlamak.
c- Yapılacak orman yollarının yapım, bakım ve onarım programlarını, yol şebeke planlarına göre tespit etmek ve gerçekleştirilmesi konusunda, İşletme Müdürlükleri ile koordinasyonu sağlamak.
d- Bina ve tesislerin yapım , onarım ve benzeri işlerini yapma ve yaptırmak,taşınmaz malların sicil kayıt envanter, alım -satım, takas işlerini yürütmek, inşaatların ödeneği dahilinde tamamlanmasını sağlayacak tasarruf tedbirleri almak.
e- Bölge Müdürünün vereceği benzeri görevleri yapmak.
f- İşletmeler itibariyle aylık yol, bina ve tesisler uygulama cetvelleri ve aylık makine işletme raporlarını düzenleyip, müteakip ayın 15’inde Genel Müdürlüğe göndermek.