DESTEK HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ‘NÜN TANITIMI , GÖREV ve YETKİLERİ :
 
28 Mart 1986 tarihinde yürürlüğe giren ; “ Orman Genel Müdürlüğü Taşra teşkilatı Görevleri Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre )İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü’ne ) verilen görevler aşağıdadır .(Madde-7) :
 
1-Bütçe ödenek kayıtlarını tutmak , aylık mizanları , kesin hesapları ve bilançoları hazırlamak.
2-Döner Sermaye Bütçesinden ek ödenek teklifleri ile ödenek aktarma taleplerini hazırlamak.
3-Döner Sermaye Bütçe ödeneklerinden aynı kalemler arasındaki aktarmalar ile ilgili makamdan alınacak olurların gerektirdiği işlemlere ilişkin yazılar ve ödenek gönderme talimatlarını yazmak.
4-Sayıştay ilânlarını kayıtlarını tutmak, tanzim veya zimmete ait işlemleri yürütmek.
5-Döner sermayeli Kuruluşların nakit ihtiyaç ve akım tablosunu hazırlamak, işletmelerin nakit teminini sağlamak.
6-Katma Bütçe ile ilgili tahakkuk işlemlerinin yapılmasını , ödenek taleplerinde bulunulmasını ve yapılan sarfların Genel Müdürlüğe intikallerini sağlamak, katma Bütçe ayniyat işlemlerini yürütmek.
7-Sayman mutemetlerinin harcamalarını kontrol etmek.
8-Atama yetkisi Bölge Müdürlüğü’ne ait personelin ; atama ,özlük,emeklilik v.s. işlemlerini yapmak.
9-Bölge Müdürünün vereceği benzeri görevleri yapmak.
​​