ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREV ve YETKİLERİ
 
1.1-Bölge Müdürlüğümüze bağlı İşletme Müdürlükleri ve Şeflikleri tarafından Toplu Koruma ve Bölüm Koruma Ekip Kuruluş Raporları’nı yaptırmak ve onaylamak, çalışma programlarının uygulanmasını denetlemek ve takip etmek,
1.2-Orman suçları ile ilgili Bölge Müdürlüğümüze bağlı İşletme Müdürlüklerinin ve Şefliklerinin yaptığı faaliyetlerin mevzuata uygunluğunun denetimi, aksayan yönlerin tespiti ve alınması gerekli önlemler hakkında çalışmalar yapmak,
1.3-İşletme Müdürlükleri ve Şeflikleri tarafından düzenlenen Koruma Faaliyetleri Bilgi Cetvellerini değerlendirilerek, Genel Müdürlüğe bilgi vermek,
1.4-İzinli veya izinsiz olarak kesilen ağaçlarda kullanılan damgaların “Damga Yönetmeliği” ne uygun olarak kullanılıp kullanılmadığını kontrol etmek,
1.5-Nakliye Tezkereleri’nin yönetmelik ve talimat esaslarına göre temini ve dağıtımı, usulüne uygun kullanılmasını sağlamak,
1.6-Koruma faaliyetleri hizmetlerine ilişkin ödeneklerin dağıtımı ve kontrolü.
2-Orman Yangınları ile Mücadeleye Ait İşler;
2.1-Orman Yangınları ile Mücadele Eylem Planı hazırlamak, Eylem Planında ön görülen işleri yapmak veya yaptırmak,
2.2-Yangın zararlarını azaltıcı faaliyetlerden olan ulaşım, gözetleme ve haberleşme ile müdahale ekipleri organizasyonu çalışmalarını programlamak, bu programa İşletme Müdürlükleri ve Şeflikleri tarafından uyulup uyulmadığı denetlemek,
2.3-Yangın söndürme esaslarını belirleyerek, yangın esnasında ve yangın sonrasında İşletme Müdürlükleri ve Şeflikleri tarafından yapılacak işlerin mevzuata uygunluğunu denetlemek ve Yangın Değerlendirme Raporları hazırlamak,
2.4-Orman Genel Müdürlüğü’nce yangın mevsiminde çalıştırılacak işçiler için verilen adam/ay kadroları gönderilen ödeneklerin kullanılmasını sağlamak ve mevzuata uygunluğunu denetlemek,
Ayrıca Orman Koruma ve Orman Yangınları ile ilgili istatistiki bilgiler toplamak.