Personel Şube Müdürlüğünün Görevleri
 
a) Atama ve yetki devri kapsamında; Bölge Müdürlükleri ve bağlı birimlerinde görevli işçi ve memur personelin, atama yer değiştirme, kadro, terfi, emeklilik, disiplin ile ilgili işlemleri yürütmek.
b) Personelin izin, pasaport, hastalık raporları ve Sendikalarla ilgili işlemlerini yapmak,
c) Emekli İkramiyesi ve Ölüm Yardımı Faturalarına ait iş ve işlemleri yapmak,
d) Özürlü ve eski Hükümlü çalışmalarına ilişkin işlemleri yürütmek,
e) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B ve 4/C maddelerine göre çalıştırılacak personelin iş ve işlemlerini yapmak.
f) Bölge Müdürlüğünün gelen ve giden evrak akışını sağlamak
g) Resmi yazışma kuralları ve standart dosya planına ilişkin iş ve işleri yürütmek,
h) Bölge Müdürlüğünün eğitim programını hazırlamak, uygulanmasını takip ve kontrol etmek,           
i) Kurum adına bilgi edinme ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
j) Başka kurum ve kuruluşlarca düzenlenecek ve katılımı uygun görülen eğitim, kurs, seminer, konferans vb. toplantılara personelin katılımını sağlamak,
k) Yıllık olarak gerçekleştirilen eğitimlerle ilgili dokümanları zamanında Genel Müdürlüğe bildirmek,
l) Öğrencilerin işyeri stajlarına ait iş ve işlemleri yürütmek,              
m) Bölge Müdürü tarafından verilecek benzeri görevleri yapmak.