ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREV YETKİLERİ :
 
Silvikültür Şube Müdürü, Şube ile ilgili iş ve işlemleri kanun, tamim, tebliğ, emirler ve Bölge Müdüründen alacağı direktiflere göre yürütmek ve aşağıda belirlenen işleri yapmak ile yükümlüdür, bu doğrultuda:
 
1- Amenajman planlarına dayalı Silvikültür plan ve uygulama projelerinin ve uygulamalara ilişkin keşif özetlerinin yapılması ve yaptırılması, incelenmeleri sonucu onaya sunulması işleri.
2- Prodüktif ormanlarda gençleştirme ve bakım müdahalelerinin Silvikültür metod ve istekleri doğrultusunda gerçekleştirilmesini ve bu hususta her türlü bilgi alışverişi yapmak gerçekleştirilen işlerin denetimi ve bu hususta oluşabilecek darboğazların giderilmesini sağlaması.
3- Yıllık uygulama programlarının plan verilerine ve Silvikültür iş ve işlemlerine uygun olarak düzenlenmesini sağlamak ve bu hususta Genel Müdürlüğe arz edilecek konuları düzenlemesi.
4- Değişen koşullar ve gelişmeler göz önüne alınarak Silvikültür iş ve işlemlerin daha rasyonel ve etkili, ekonomik bir şekilde gerçekleşmesini sağlaması.
5- Silvikültür konularda yörelerin yetişme muhiti koşullarının incelenmesi ve irdelenmesi fenolojik gözlemlerin yapılarak uygulama alanlarına aktarılmasına yardımcı olunması.
6- Silvikültürel iş ve işlemlerin Genel Müdürlük ve Bölge Müdürlüğü emirleri doğrultusunda denetimi yapmak, yaptırılması.
7- Suni gençleştirme çalışma alanlarındaki makine, ekip ve ekipmanların İşletme Müdürlükleri itibari ile koordinasyonunu ve çalışmaların tekniğine uygun olarak gerçekleşmesini sağlaması.
8- Yıllık uygulanan programların takip ve kontrolü.
9- Amenajman plan değişiklikleri ve tür değişikleri teklif raporlarını Plan Proje Şube Müdürü ile birlikte hazırlaması.
10- En etkili Silvikültür metodlarını yetişme muhiti, koşula göre uygulamaya aktarmak ve bu husustaki gözlemlerde ve incelemelerde bulunması.
11- Program aktarmaları, ek program taleplerinin değerlendirilmesi, ödenek dağıtım ve talepleri ve tenkis işlemleri.
12- Bölge Müdürüne kendi konuları ile bilgi vermek ve ilgili önerilerde bulunmak.
13- Orman Bölge Müdürünün vereceği diğer işleri yapmakla yükümlüdür.